အေၾကာင္းအရာ: 

Nay Lin Aung Finance & Accountancy Academy ၏ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္(၂၁)ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ညစာစားပြဲ