အေၾကာင္းအရာ: 

(11/95, 11/96, 5/99, batch ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပထမအၾကိမ္ စုေပါင္းဆရာကန္ေတာ့ပြဲ