အေၾကာင္းအရာ: 

အ.ထ.က -၁ (လသာ) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲ အခမ္းအနား