အေၾကာင္းအရာ: 

Hitachi Soe Electric & Machinery Co.,Ltd. (HISEM) ၏ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ အခမ္းအနား