အေၾကာင္းအရာ: 

HKTDC Outreach Seminar Cum Networking Luncheon