အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္ ဂရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈ အစီအစဥ္၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား