အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာ - တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းႏွင့္ Blue Sky Rescue တုိ႔ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား