အေၾကာင္းအရာ: 

တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ Kunming Medical University မွ မ်က္စိအတြင္းတိမ္ ကုသေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ၀ိသာခါေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းသည့္ အလင္းေရာင္ခရီးစဥ္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ မ်က္စိအတြင္းတိမ္လူနာ (၁၂၀) ဦးအား အခမဲ့ခြဲစိတ္ အလင္းဒါနျပဳ လွဴဒါန္းသည့္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား