အေၾကာင္းအရာ: 

Made In Thailand Buffet စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား