အေၾကာင္းအရာ: 

သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ AMEICC ၏ တကၠသိုလ္အဆင့္ပညာဒါန သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား