အေၾကာင္းအရာ: 

Fukuoka Yangon Festival 2017 စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား