အေၾကာင္းအရာ: 

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္-၃၄ စံျပရပ္ကြက္ မိသားစုမ်ား၏ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္ႀကီး