အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာႏိုင္ငံ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန (MFPDSA)၏ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲ