အေၾကာင္းအရာ: 

စံနန္းထိုက္စာေပ၏ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ေရးသူဖတ္သူ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား