ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္နဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (AECID) တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ(၂၄)ရက္က ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေရးထိုးတဲ့နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကေတာ့ စပိန္ႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္ကို ႏွစ္စဥ္ စပိန္ႏိုင္ငံမွ စပိန္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ တကၠသိုလ္ဆရာမတစ္ဦး တာ၀န္ခန္႔အပ္ေပးဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွာ စပိန္ဘာသာစကားကိုညေနပိုင္းသင္ၾကားေနတာ(၆)လခန္႔ ရွိေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။စပိန္ဘာသာ စကားသင္တန္းစဖြင့္ခ်ိန္ကတည္းက စပိန္ဘာသာကိုသင္ၾကားလိုတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက မ်ားေနၿပီး လက္ရိွစာသင္ခန္းတစ္ခန္းနဲ႔ စပိန္ဘာသာအခ်ိန္ပိုင္း သင္ၾကားေပးတဲ့ စပိန္လူမ်ိဳး တစ္ဦးသာရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (AECID) အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ကို ႏွစ္စဥ္စပိန္ႏိုင္ငံမွ စပိန္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တကၠသိုလ္ ဆရာမတစ္ဦးတာ၀န္ခန္႔အပ္ေပးမယ့္အျပင္ စပိန္ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြကိုလည္းေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ စပိန္ႏိုင္ငံမွ စပိန္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တကၠသိုလ္ ဆရာမတစ္ဦး ခန္႔အပ္ၿပီးပါက  စပိန္ဘာသာစကားဘြဲ႕လြန္ီငစူသာေ သင္တန္း၊ မဟာဘြဲ႕ သင္တန္းအထိသင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အသစ္ခန္႔အပ္မယ့္ စပိန္ႏိုင္ငံမွ စပိန္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ တကၠသိုလ္ဆရာမ တစ္ဦးရဲ႕ေနထိုင္ေရးကိုေတာ့ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနကတာ၀န္ယူမွာျဖစ္ၿပီး လစာကိုေတာ့စပိန္ႏိုင္ငံအစိုးရကေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News