"တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကျပီဆုိကတည္းက အႏိုင္႐ွိမယ္ အ႐ႈံး႐ွိမယ္။ တရားတဲ့နည္းနဲ႔ပဲႏိုင္ႏိုင္ မတရားတဲ့နည္းနဲ႔ပဲႏိုင္ႏိုင္ အားလံုးက အႏိုင္ရဖို႔ပဲ ၾကိဳးစားၾကတာေလ။ အဓိကက အဲ့ဒီၾကံဴလာတဲ့ အ႐ႈံးကို ခံႏိုင္ရည္႐ွိဖို႔ပဲလိုတာပါ" 
မာန္မာနေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ Message ေလးေပးသြားမယ့္ "မာန္"