ေက်းလက္ေဒသေတြက လမ္းေတြ၊ တံတားေတြဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ျပီး ေရရွည္တည္တံ႔ေစဖုိ႔အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကုိ စတင္ဖြင္႔လွစ္လုိက္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ ဌာနတစ္ခုအေနနဲ႔ဖြင္႔လွစ္တဲ႔ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနဖြင့္ပဲြကုိ ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္နဲ႔ အျခား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြ တက္ေရာက္ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ျဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနကုိ ေက်းလက္လမ္းတံတားေတြစဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေက်းလက္ ထုတ္ကုန္ေတြကုိက်န္က် စရိတ္သက္သာစြာနဲ႔ ေစ်းကြက္ကုိအျမန္ဆုံး ပုိ႕ေဆာင္နုိင္ေရး အပါအ၀င္ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ႕ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစ္ၥရပ္ေတြအတြက္ ေက်းလက္ကြန္ရက္ လမ္းေတြကုိအသုံးျပဳနုိင္ျပီးအျမန္ဆုံးဆက္သြယ္သြားလာနုိင္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ အမ်ိဳးသားပုိ႔ေဆာင္ေရးပင္မစီမံကိန္းကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔လဲ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အရာထမ္း ၅၆၃ ေယာက္၊ အမႈထမ္း ၂၄၃၇ ေယာက္နဲ႔  စုစုေပါင္း ခြင္႔ျပဳ၀န္ထမ္းအင္အား (၃၀၀၀) ျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News