ႏုိင္င့့ံ၀န္ထမ္းေတြကုိ ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ျပုိင္နုိင္စြမ္းရွိလာဖုိ႔ရာ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျပည္႔မွီဖုိ႔အတြက္ လုပ္ခလစာနဲ႔ခံစားခြင္႔ေတြကုိ ျပန္လည္္သုံးသပ္ေနၿပီလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းက ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လစာနဲ႔ ခံစားခြင္႔ေတြကုိျပန္လည္သုံးသပ္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ MICC-2 မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာစီမံခ်က္ ကုိထုတ္ျပန္တဲ႔ အခမ္းအနားႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင္႔ စိတ္ဓာတ္ျမင္႔မား တက္ႂကြလာေစေရးအတြက္ ကမၻာ့နုိင္ငံမ်ားမွ သတ္မွတ္က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ႔လာေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူ၀န္ထမ္း မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္တက္ႂကြစြာျဖင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ ျမႇင္႔တင္ေပးျခင္း အသိပညာမွ်ေ၀မႈဖုိရပ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။
 
လက္ရွိမွာ ႏုိင္င႔ံ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိ ေနေသးေသာ္လည္း ျပည္သူေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြအတြက္ နည္းလမ္းေတြကုိရွာေဖြရာမွာ စနစ္ေတြ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ႐ုံနဲ႔မလုံေလာက္ေတာ႔ပဲ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြကုိေျပာငး္လဲဖုိ႕ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲအစေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ခလစာဟာ အျခားနယ္ပယ္က ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတာေၾကာင္႔ သင္႔ေတာ္မွ်တတဲ႔ လုပ္ခလစာရရွိေရးနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အေထြေထြခံစားခြင္႔ေတြရရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေပးမယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ 
 
အဆုိပါဖုိရမ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇူလုိင္လ၁၀ရက္ကေန၁၂ရက္အထိ သုံးရက္တာ က်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြနဲ႔  ဌာနဆုိင္ရာကတာ၀န္ရွိသူေတြ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အာဆီယံအဖြဲ႔အစည္းေတြက ပညာရွင္ေတြျပည္တြင္းက အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၆၀၀ နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News