အေၾကာင္းအရာ: 

ဟင္းအိုးထမင္းအိုးတူးတဲ့အခါစိတ္ညစ္ေနတဲ့ ပရိသတ္ၾကီးအတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္မယ့္ အိုးေခ်းခ်ြတ္နည္းေလး