အေၾကာင္းအရာ: 

ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းမွာက်ငိးပျပဳလုပ္ တဲ႔Atmosphere In Watercolorဆိုတဲ႔ေရေဆးပန္းခ်ီျပပြဲေလးအေၾကာင္းနွင့္  သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲအစီအစဥ္ျမင္ကြင္းမ်ား