အေၾကာင္းအရာ: 

စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေခါင္းကိုက္ျခင္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ(ေဒါက္တာမင္းထင္ေအာင္)