အေၾကာင္းအရာ: 

အျမင္အာရံုေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မယ့္ သမီးျဖစ္သူရဲ႔ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေလးကို မိခင္ျဖစ္သူက ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြဖန္တီးေပးသြားေသာသတင္းေလး