အေၾကာင္းအရာ: 

မမ်ိဳးဥအိမ္တြင္ျဖစ္တတ္ေသာ (Ovaries Cancer) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (ေဒါက္တာမင္းထင္ေအာင္)