အေၾကာင္းအရာ: 

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးေန႔တိုင္း စြန္လႊတ္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ စြန္ၾကိဳးမွန္စနဲ႔ လည္ပင္းကိုျဖတ္မိရာက လူေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့သတင္းေလး