အေၾကာင္းအရာ: 

မိသားစုတခုတည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္တာေတြနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး အထူးကုဆရာဝန္ႃကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမသီတာ မွေျပာၾကားေပးမႈ