အေၾကာင္းအရာ: 

ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာမ ေဒၚခိုင္ေဆြဇင္သြယ္မွ ပရိသတ္ၾကီးကုိင္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကကုိယ့္အတြက္ Lucky Numberဟုတ္လားမဟုတ္လားဆုိတာ ေျပာျပေပးမႈ