အေၾကာင္းအရာ: 

-People Megazine အတြက္ ေဒါင္း နဲ႔ Photo ရိုက္ကူးမႈ