အေၾကာင္းအရာ: 

အဆိုေတာ္ နိုင္းဝမ္း မွပရိသတ္ေတြရဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း