အေၾကာင္းအရာ: 

//ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းလင္းမွ Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႔ ေမးျမန္းမႈေလးေတြကိုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း