အေၾကာင္းအရာ: 

-ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းမွာက်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ႕ပြဲအခမ္းအနားေလးေတြအေၾကာင္း