အေၾကာင္းအရာ: 

-ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ ပရိသတ္ေတြအတြက္စားလို႔ေကာင္း သြားလို႔ေကာင္းမယ္႔ စားေသာက္ဆိုင္ေလးမ်ားအေၾကာင္း