ဂ်ိဳေဆာင္းေခတ္တြင္ ေဂ်ာင္းအို႔ေဆာဟု အမည္တြင္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခု႐ွိသည္။ ဂ်ီခၽြန္းဒို႔မွာ ထိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေထာင္ထိန္းအျဖစ္အမႈထမ္းလ်က္႐ွိေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တြင္ ဂ်ီခၽြန္းဒို႔အား ကိုယ္၀န္ေန႔ေစ့လေစ့ျဖင့္ ဓားဒဏ္ရာရထားေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္က အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ ဂ်ီခၽြန္းဒို႔မွာ ေသအ့ံဆဲဆဲ ျဖစ္ေနေသာ ထုိအမ်ိဳးသမီးကို ေထာင္တြင္းမွ အက်ဥ္းက်အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္၏ အကူညီအျဖင့္ ကေလးကို မီးဖြားေစခဲ့သည္။ 

ထို အမ်ိဳးသမီးမွာ ကေလးအားမီးဖြားၿပီးၿပီးခ်င္း မီးတြင္းတြင္ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေထာင္တြင္းမွာ ေမြးလာေသာ ကေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အို႔ေရာ (ေထာင္တြင္း မိန္းကေလး) အျဖစ္ အမည္မွည့္ေခၚခဲ့သည္။ ယြန္း၀န္းဟြန္းမွာ ဘုရင့္ခဲအို တျဖစ္လည္း မိဖုရားေခါင္ႀကီး၏ ေမာင္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယြန္း၀န္းဟြန္းသည္ ဘုရင္ႏွင့္ အစ္မေတာ္ျဖစ္သူ မိဖုရားေခါင္ႀကီး၏ အာဏာေၾကာင့္ ေမာက္မာ႐ိုင္းစိုင္းေသာ နန္းတြင္းအမတ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယြန္း၀န္းဟြန္းတြင္ ယခင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမလုပ္ခဲ့သူ ေဂ်ာင္းနန္းေဂ်ာင္းဆိုသည့္ အငယ္အေႏွာင္း ဇနီးတစ္ေယာက္႐ွိသည္။

ထုိအခ်ိန္မွ ေနာင္(၁၅)ႏွစ္အၾကာ ဂ်ိဳေဆာင္းေခတ္ ေျမာင္းဂ်ံဳးမင္း လက္ထက္တြင္ အို႔ေရာ ဆိုေတာ့ မိန္းကေလးသည္ ေဂ်ာင္းအို႔ေဆာေထာင္တြင္းျပာတာျဖစ္လာခဲ့သည္။ အို႔ေရာမွာ ေထာင္တြင္း ေရာက္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထံမွ အမ်ိဳးစံုေသာ ပညာမ်ားကို သင္ယူခဲ့ရသည္။ တစ္ေန႔တြင္ အို႔ေရာသည္ ေထာင္တြင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေျမေအာက္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ ဘတ္ထယ္ဆူဆိုသည့္ လူႀကီးႏွင္ ေတြ႕ဆံုကာ ထို ဘတ္ထယ္ဆူထံမွ သိုင္းပညာႏွင့္ ေဆးပညာ ၊ ပညာရပ္ မ်ားစြားကို သင္ယူခဲ့သည္။

ယြန္းထယ္ယြန္းမွာ ခ်ီဖယ္ေစ်း လူမိုက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာ လူမိုက္မ်ား ၾကားထဲတြင္ ေနရာ တစ္ေနရာ ရခ်င္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ယြန္းထယ္ယြန္းမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္ကာ အို႔ေရာႏွင့္ ေထာင္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးခဲ့သူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မြန္ေဂ်ာင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ျဖစ္သူ ယြန္း၀န္းဟြန္းတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ႀကံစည္မႈမ်ားက အို႔ေရာႏွင့္ မည္သို႔ ပါတ္သတ္ေနသလဲ။ အို႔ေရာက မည္သူ၏ သမီး ျဖစ္သလဲဆိုတာႏွင့္ ယြန္း၀န္းဟြန္း ၊ မယ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အို႔ေရာတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သတ္မႈမ်ား ၊ ယြန္းထယ္ယြန္းက မည္သူျဖစ္သည္ကို ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ ၾကည့္႐ႈခံစားရမည့္ ရာဇ၀င္ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။