အေၾကာင္းအရာ: 

ဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းမႈကို ေတးသံရွင္ ေရႊထူးမွျပန္လည္ေျဖၾကားေနမႈ