အေၾကာင္းအရာ: 

အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာေရာဂါပိုး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား  ( ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦး)