အေၾကာင္းအရာ: 

** Influrence Rock 2016 ပြဲအတြက္ Band မ်ား၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား(Epi-1)Reason Band Rehersal တို႔ ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ 
ၾကားသိရမွာျဖစ္ပါတယ္။