အေၾကာင္းအရာ: 

- ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ိန္မေလာက္ဘူး ဆိုသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္စီမံခန္ ့ခြဲျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူျခင္း စာအုပ္ေလးအေၾကာင္း