အေၾကာင္းအရာ: 

- " အာဂ်ီးမား " ဆိုတဲ့ ဆိုင္ေလးမွာရွိတဲ့ အစားအေသာက္မ်ားအေၾကာင္း