အေၾကာင္းအရာ: 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ထူးထူးျခားျခားစားေသာက္ဆိုင္