အေၾကာင္းအရာ: 

Make-up Artist မ၀င္းမင္းသန္းေျပာျပသည့္ အသားအရည္ကိုပ်က္စီးေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အသားအရည္ကိုထိန္းသိမ္းနည္းမ်ား