အေၾကာင္းအရာ: 

-ပရိသတ္ေတြရဲ႕အျမင္ကုိဖမ္းစားထားႏုိင္တဲ့ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ ရဲ႕အ၀တ္အစားဒီဇုိင္း၊ဆံပင္ဒီဇုိင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘယ္လုိေတြစီမံထားသလဲ ဆုိတာကုိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈ
-အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ သူတုိ႔ဘာလုပ္ေနလဲ