အေၾကာင္းအရာ: 

Facebook message boxမွတဆင့္ ပရိသတ္မ်ားမွသိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းကို ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း