အေၾကာင္းအရာ: 

Message စာမ်ားကို အကယ္ဒမီ ေမသန္းႏု၊မင္းသန္႔ေမာင္ေမာင္ တို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားေနမႈကို ၾကည့္ရႈလို႔ရပါျပီေနာ္ ...