အေၾကာင္းအရာ: 

ေန႔ကေလးထိန္းထားတယ္ဆိုတာ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္ သူ႔ကိုထိန္းေပးမယ့္ေက်ာင္းကို႐ွာျပီး ကၽြန္မပို႔ခဲ့ရတယ္ .