အေၾကာင္းအရာ: 

မသန္စြမ္းျဖစ္ခ်င္တဲ့သူ လက္ညိႈးေထာင္ပါဆုိ ဘယ္သူေထာင္မလဲလို႔ေမးတယ္ ... ဘယ္သူမွမေထာင္ဘူး ....