အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္မေသခ်ာေတာ့ မသိဘူး သိန္းဘယ္ေလာက္လဲ ကၽြန္မေၾကာင့္ စာရင္းကြာေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထြက္လာေတာ့ ကၽြန္မအားလံုးကို  မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သူနဲ႔မဆို ကၽြန္မအစစ္ေဆးခံနိုင္တယ္ဆိုတာ ေျပာျပီးသားပဲ