အေၾကာင္းအရာ: 

-Step of Faith လုိ႔အမည္ေပးထားတဲ့ Group Arts Exhibition ပဲြ
-အာေသာက၊မင္းေဇယ် တုိ႔ရဲ႕ "ဓာတ္တူနာမ္တူ" စီးရီးမိတ္ဆက္ပဲြမွပံုရိပ္မ်ား