အေၾကာင္းအရာ: 

- ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကြင္းေပၚမွာ "ဒါ႐ုိက္တာ ဗန္းႀကီး ရဲ႕ ""သရဲပါဆုိမွ"" ႐ုိက္ကြင္းမွာ - သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနေဒြး၊နန္းခင္ေဇယ်ာ တုိ႔နဲ႔႐ုိက္ကူးခဲ့မႈပံုရိပ္
မ်ား"
- MODA Magazine အတြက္ သႏၱာဗုိ နဲ႔႐ိုက္ကြင္းေပၚမွျမင္ကြင္းမ်ား