အေၾကာင္းအရာ: 

- ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုးသိပၸံရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္ေသာ Ananda: Rise of Notra ဇာတ္ကားစာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ