အေၾကာင္းအရာ: 

- Info Digest Journal စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားျမင္ကြင္း
-လတ္တေလာအနုပညာရွင္မ်ားရဲ႕သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ