အေၾကာင္းအရာ: 

-"လတ္တေလာအနုပညာရွင္မ်ားရဲ႕သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ"
-ဆရာလကၤာရည္ေက်ာ္ ရဲ႕ေရးသူဖတ္သူေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား